วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มี.ค. 2563
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Nanostation M2 (WiFi) จำนวน 2 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กจก 232 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 024-44-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  มี.ค. 2563
ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข ๑๓๒๖ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้บุนวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง