วันที่
ชื่อเรื่อง
8  เม.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 80 - 9284 สก รหัสพัสดุ 006 - 49 - 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านลัดกะสัง เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองกะพ้อ เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๗๑๔ สก รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๕-๐๐๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องขุดหินปูน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องฉายแสง (สำหรับอุดฟัน) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างเหมาทำป้ายซีทรูติดกระจกพร้อมติดตั้งและป้ายสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง