วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2563
ซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างเหมาทำหนังสือเผยแพร่ความรู้เพื่อประชาชนโรคปอดอักเสบจากไวรัสโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างเหมาขุดลอกร่องน้ำหลังโรงเรียนสระแก้วถึงถนนบ้านลัดกะสัง ระยะทาง 1,770 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค ๖๖๒๑ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Nanostation M2 (WiFi) จำนวน 2 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กจก 232 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 024-44-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)