วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการฝึกอบรมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและสืบสานศิลปวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
ซื้ออุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานหลักสูตร การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ในระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทะเบียน ๘๐-๘๕๘๔ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
ซื้อชุดกีฬา และชุดวอร์ม สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๔๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 543 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-56-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 543 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศสำหรับโครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
ซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง