วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้เปลี่ยนรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ต 0902 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 019-40-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
จ้างบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 20 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 81 - 6423 สก. รหัสพัสดุ 006 - 57 - 0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตรการทำอาหารว่าง กิจกรรมการทำกุยช่าย และกิจกรรมการทำขนมจีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุจราจร ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หลักสูตรการเกษตรอินทรีย์ทฤษฎีใหม่ กิจกรรมการเลี้ยงไส้เดือนและการทำน้ำหมักมูลไส้เดือน และกิจกรรมการทำน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (PSB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ สำหรับโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน หลักสูตร การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (อาคารสระแก้วบ้านเรา) โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)