วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 543 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศสำหรับโครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
ซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
ซื้อฟิล์มกรองแสงและไฟตัดหมอกรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 1326 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 80-8219 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 011-48-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ สำหรับโครงการอบรมและศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง