วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ธ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ธ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างเช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างทำประตูกระจกบานสวิงคู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ธ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๓๑ (ต่อจากถนนเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ธ.ค. 2562
ซื้อฟิลม์กรองแสงรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๒๙๗๖ สระแก้ว หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อฟิล์มกรองแสงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 543 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกระดานอัจฉริยะพัฒนาการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)