วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ส.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องขยายเสียงเพื่อติดตั้งบนรถบรรทุกขยะ จำนวน 7 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ SAMSUNG M2885FW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อดรั๊มหมึก เครื่องพิมพ์ M2885FW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร. 9
19  ส.ค. 2562
ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 17 ซอย 2 พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.
19  ส.ค. 2562
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 19 (ซอยอรุณกิจ)