วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2562
ซื้อตั๋วรับจำนำ ใบเสร็จรับเงิน (ดอกเบี้ย) และใบเสร็จรับเงิน (ทรัพย์หลุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทะเบียน ๘๐-๕๘๐๙ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะฯ ทะเบียน 80-9509 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 4903 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้เปลี่ยนรถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ ทะเบียน 80-8584 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 011-55-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังรองรับขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-9284 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-6423 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง