วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 1 ชั้น สำหรับโครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2562
จ้างผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบรายงานการเงินของสถานธนานุบาล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงและดูแลระบบเว็บไซต์เทศบาลเมืองสระแก้ว (www.Sakaeocity.go.th) มีระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน 80 - 9583 สระแก้ว รหัสพัสดุ 004 - 40 - 0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 80-8509 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 011-41-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)