วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
6  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
6  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5  ก.ย. 2562
จ้างทำอาหารเย็นพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองคณะศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลบ้านเพชร ในวันอาทิตที่ 8 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
เหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563
4  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 17 ซอย 2 พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 19 (ซอยอรุณกิจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อกล้องบันทึกภาพนิ่งระบบดิจิตอลพร้อมเลนส์ และอุปกรณ์เสริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง