วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำโครงเหล็ก เพื่อติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สีน้ำอะครีลิค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ส.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องขยายเสียงเพื่อติดตั้งบนรถบรรทุกขยะ จำนวน 7 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ SAMSUNG M2885FW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง