วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังรองรับขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-9284 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-6423 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์การเรียนและสื่อการสอน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ สำหรับเด็กด้อยโอกาส ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อกระเป๋าผ้าบรรจุเอกสาร สำหรับผู้เข้าอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตรการเพาะเห็ดนางฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตรการทำพวงมาลัยริบบิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง