วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2562
ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 1 ซอย 4 เชื่อมซอย 2 (ตอนที่ 1)
1  ก.ค. 2562
ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 1 (บ้านหนองเสม็ดเหนือ)
25  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ดับเพลิงและรถยนต์บรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ปิกอัพ หมายเลขทะเบียน กข 2596 สก. รหัสครุภัณฑ์ 001-45-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน สำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศสำหรับโครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการฝึกอบรมการพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
ซื้อเครื่องแต่งกาย อปพร. จำนวน 30 ชุด เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง