วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ปิกอัพ หมายเลขทะเบียน กข 3519 สก รหัสพัสดุ 001 - 47 - 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
จ้างติดตั้งระบบบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) รถกระบะบรรทุก หมายเลขทะเบียน 81 - 3470 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงรถยนต์บรรทุกและรถบรรทุกขยะฯ จำนวน ๗ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการจัดทำวารสารรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ซื้อโซฟาชุดรับแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ซื้อยางรถยนต์ เพื่อใช้เปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน กง 543 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-56-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง