วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
จ้างติดตั้งอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสงรถยนต์ดับเพลิงและรถยนต์บรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างเช่าโต๊ะพร้อมผ้าปูโต๊ะ เพื่อวางของสำหรับใส่บาตรในการจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ จำนวน 6 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสุขาของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นรวงผึ้งและต้นทองอุไร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2562
ซื้อเปตอง (ชุด 3 ลูก) จำนวน 6 ชุด เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง