วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ (ต้นไม้และกระถาง) สำหรับการจัดกิจกรรม เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดโซฟารับแขก, เก้าอี้นั่งบุนวม, เก้าอี้สตูล) เพื่อปรับปรุงสถานที่ห้องทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน และหน้าห้องคณะผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๗๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อระบายน้ำ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) เพื่อใช้เปลี่ยนรถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ ทะเบียน 81-4714 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 011-55-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สำหรับโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อเครื่องเติมอากาศ (แบบใบพัดตีน้ำ) จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องเชื่อมไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง