วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มี.ค. 2562
ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งห้องต่างๆ ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, กระบอกฉีดยา, เข็มฉีดยา ใช้สำหรับการฉีดวัคซีนในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการให้บริการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ
11  มี.ค. 2562
ซื้อชุดผจญเพลิงภายในอาคาร จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562- 30 มิถุนายน 2562
8  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562- 30 มิถุนายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  มี.ค. 2562
จ้างเหมาขุดลองร่องน้ำหลังโรงเรียนสระแก้ว ถึงถนนบ้านลัดกะสัง ระยะทาง 1,400 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
จ้างเหมาขุดลอกร่องน้ำหลังโรงเรียนสระแก้ว ถึงถนนบ้านลัดกะสัง ระยะทาง 1,400 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง