วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ค. 2567
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ 2567
9  พ.ค. 2567
ซื้อตั๋วรับจำนำ ใบเสร็จรับเงิน(ดอกเบี้ย) และใบเสร็จรับเงิน(ทรัพย์หลุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 80 - 5774 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 004 - 38 - 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง