วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เลื่อยโซ่ยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำท่าน้ำพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สระแก้ว-สระขวัญ พร้อมบ่อตักน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการทำอาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการจัดกิจกรรมจิตรอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พัฒนาสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างเหมาจัดสถานที่สำหรับใช้ในการต้อนรับประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะ เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานระบบการดูแลผู้สูงอายุ ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุ (หญ้าเทียม) สำหรับการจัดพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
ซื้อจุลินทรีย์ปรับสภาพน้ำและควบคุมสาหร่าย จำนวน 86 กล่อง/1,000 กรัม เพื่อนำมาปรับสภาพน้ำและควบคุมสาหร่าย สวนสาธารณสระแก้ว-สระขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (จุลินทรีย์ปรับสภาพน้ำและควบคุมสาหร่าย) เพื่อนำมาปรับสภาพน้ำและควบคุมสาหร่าย (สระแก้ว-สระขวัญ)
22  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ (๖๙ รายการ) สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่การจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พัฒนาสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง