วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องปั๊มลม) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับปิดประกาศการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ขนาด 1.20 x 3.60 เมตร จำนวน 15 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
ซื้อเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวระบายความร้อนด้วยน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 14 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-8412 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 011-60-0017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 25 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.พ. 2562
จ้างเหมาบริการทำอาหารเย็นพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 21 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถขุดตักตีนตะขาบ ทะเบียน ตค 4476 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 018-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องขัดผิวคอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)