วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณชุมชนเมืองย่อยที่ 17 บ้านคลองนางชิง (ซอยข้างร้านกาแฟ Coffee Love) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 2/1 ซอย 2 (บ้านลัดกะสัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ก.พ. 2562
จัดซื้อวัสดุการศึกษา การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
20  ก.พ. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างปรับปรุงประตูรั้วสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 80 - 5772 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณชุมชนเมืองย่อยที่ 7 บ้านศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง ถนนเทศบาล 35 หลังศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างจ้างขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณชุมชนเมืองย่อยที่ 9 บ้านหลังสุขศาลา บริเวณถนนเทศบาล 19 ซอย 1 (หลังศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง) ซอยบ้านร้อยตำรวจโทสำรวย ขันโท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง