วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว
3  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตแยกถนนเทศบาล 3 (ต่อจากถนนเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าออแกนซ่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
จ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายนางสร้อย นันทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
จ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายนางสาวไพรวัลย์ พรมขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 3867 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-48-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมรถบรรทุก ทะเบียน 80-6063 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 011-45-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง