วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ย. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว 2 (บ้านลัดกะสัง) เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว 1 (บ้านหนองนกเขา) เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
จ้างเหมาทำฝ้าเพดานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น 2,3,4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
จ้างบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง (ชนิดผงเคมีแห้ง) ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 20 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
จ้างปรับปรุงรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 80-5774 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 004-38-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมพื้นห้องน้ำสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 6 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดอกสกัดคอนกรีต) จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง