วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ต.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ปีงบประมาณ 2562
29  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมหลังคาสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2561
ซื้อรายงานขอซื้อใบเสร็จรับเงิน (ดอกเบี้ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2561
ซื้อตั๋วรับจำนำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 80 - 5772 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 002 - 40 - 0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนสระแก้ว (สายเลี่ยงเมืองต่อจากถนนเดิม) กว้าง 6 เมตร ยาว 1,030 เมตร หนา 0.20 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ต.ค. 2561
ซื้อตั๋วรับจำนำ (สารเคมีในตัว) ขนาด 6.5X11 นิ้ว 2 ชั้น 1 สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2561
ซื้อใบเสร็จรับเงิน (ดอกเบี้ย) ขนาด 9X8 นิ้ว 1 ชั้น 1 สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้เปลี่ยนรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6621 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 019-56-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง