วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ต.ค. 2561
จ้างเช่าโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ และระบายผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2561
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
19  ต.ค. 2561
ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 19
19  ต.ค. 2561
ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนสุวรรณศร (ซอยข้่ง coffeelove)
19  ต.ค. 2561
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ
19  ต.ค. 2561
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
19  ต.ค. 2561
กระดานอัจฉริยะ
19  ต.ค. 2561
ก่อสร้างอาคารสุขาของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองสระแก้ว
17  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนสระแก้ว (สายเลี่ยงเมืองต่อจากถนนเดิม) กว้าง 6 เมตร ยาว 1,030 เมตร หนา 0.20 เมตร
11  ต.ค. 2561
จ้างเช่าโต๊ะ เต็นท์ และเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง