วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างเหมาเต้นท์ โต๊ะพับพร้อมผ้าคลุม และเก้าอี้พลาสติก โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 80-9584 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สัญญาณไฟกระพริบ) ขนาด 300 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว 2 (บ้านลัดกะสัง) เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว 1 (บ้านหนองนกเขา) เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
จ้างเหมาทำฝ้าเพดานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น 2,3,4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
จ้างบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง (ชนิดผงเคมีแห้ง) ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 20 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
จ้างปรับปรุงรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 80-5774 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 004-38-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง