วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมพื้นห้องน้ำสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 6 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดอกสกัดคอนกรีต) จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ปีงบประมาณ 2562
29  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมหลังคาสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2561
ซื้อรายงานขอซื้อใบเสร็จรับเงิน (ดอกเบี้ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2561
ซื้อตั๋วรับจำนำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 80 - 5772 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 002 - 40 - 0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง