วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ รหัสครุภัณฑ์ 416-64-0845 และรหัสครุภัณฑ์ 416-64-0841 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการทิ้งขยะให้ลงถังและห้ามทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) หมายเลขทะเบียน กข 8495 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะเพื่อปฏิบัติงานเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนพฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนพฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนพฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างขยายเขตระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง 22 เควี ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง