วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ต.ค. 2561
กระดานอัจฉริยะ
19  ต.ค. 2561
ก่อสร้างอาคารสุขาของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองสระแก้ว
17  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนสระแก้ว (สายเลี่ยงเมืองต่อจากถนนเดิม) กว้าง 6 เมตร ยาว 1,030 เมตร หนา 0.20 เมตร
11  ต.ค. 2561
จ้างเช่าโต๊ะ เต็นท์ และเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2561
ซื้อชุดกีฬา จำนวน ๕๐ ชุด เพื่อให้นักกีฬา ที่เข้าแข็งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออก วังน้ำเย็นเกมส์ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2561
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ สำหรับให้นักกีฬาที่เข้าแข็งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออก วังน้ำเย็นเกมส์ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2561
จ้างก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2561
จ้างติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็ว 200/100 Mbps. พร้อมวางระบบแลน และ Wi Fi อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและนันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 2 เลขหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงและดูและระบบเว็บไซต์เทศบาลเมืองสระแก้ว (WWW.Sakaeocity.go.th) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง