วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชั่น เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมรถขุดตักตีนตะขาบ ทะเบียน ตค 4476 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 018-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9509 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ส.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)