วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ค. 2561
ซื้อถังพลาสติก ขนาด 200 ลิตร พร้อมผาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 543 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 18 ปัจจัย ของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
จ้างจัดทำวารสารรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีะ 2561 จำนวน 2,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง