วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนสุวรรณศร (ข้างร้านอาณาจักรเหล็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  มิ.ย. 2561
ซื้อวัดสุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
วัสดุการศึกษาการจัดการเรียนรู้สะเต็มปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
20  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องสกัดคอนกรีต จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ (ปิกอัพ) หมายเลขทะเบียน กข 3519 สก รหัสพัสดุ 001-47-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 80 - 5809 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6621 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง