วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว (ศูนย์ที่ 1 - ศูนย์ที่ 3) จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กระจกมองข้าง) รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 4902 สระแก้ว หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมหรือบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 4902 สระแก้ว หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81 - 4714 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมรถเครนไฮดรอลิค ทะเบียน 80 - 8808 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 014 - 48 - 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุกเอนกประสงค์ ทะเบียน 80 - 5808 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง