วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 4902 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) หมายเลขทะเบียน กข 8495 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
จ้างทำเอกสารประกอบการอบรมพร้อมเข้าเล่ม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลโครงการและป้าย PP Board สำหรับโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอป้ายโฆษณาดิจิตอล ขนาด 55 นิ้ว แบบตั้งพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอป้ายโฆษณาดิจิตอล ขนาด 55 นิ้ว แบบตั้งพื้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง