วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
จ้างจัดทำวารสารรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีะ 2561 จำนวน 2,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนสุวรรณศร (ข้างร้านอาณาจักรเหล็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  มิ.ย. 2561
ซื้อวัดสุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
วัสดุการศึกษาการจัดการเรียนรู้สะเต็มปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
20  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องสกัดคอนกรีต จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง