วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2561
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ (ปิกอัพ) หมายเลขทะเบียน กข 3519 สก รหัสพัสดุ 001-47-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 80 - 5809 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6621 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว (ศูนย์ที่ 1 - ศูนย์ที่ 3) จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กระจกมองข้าง) รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 4902 สระแก้ว หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมหรือบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 4902 สระแก้ว หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง