วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81 - 4714 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมรถเครนไฮดรอลิค ทะเบียน 80 - 8808 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 014 - 48 - 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุกเอนกประสงค์ ทะเบียน 80 - 5808 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ดูดสิ่งโสโครกฯ ทะเบียน 81-6154 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2561
ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนสุวรรณศร (ข้างร้านอาณาจักรเหล็ก)
23  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 5941 สก. รหัสครุภัณฑ์ 001-50-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมเครื่องพ่นสารเคมีหมอกควัน หรัสครุภัณฑ์ 625-49-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลาน คสล. รอบอาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ในสวนสาธารณะ สระแก้ว-สระขวัญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)