วันที่
ชื่อเรื่อง
4  พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนสระแก้ว (สายเลี่ยงเมืองต่อจากถนนเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเทศบาล 31 (ต่อจากถนนเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ค. 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเทศบาล 31 (ต่อจากถนนเดิม)
4  พ.ค. 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนสระแก้ว (สายเลี่ยงเมืองต่อจากถนนเดิม)
4  พ.ค. 2561
ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 10 (ตรงข้ามโรงเรียนดาราสมุทร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
ซื้อกล้องบันทึกภาพนิ่งระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง