วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2561
จ้างเหมาขุดลอกร่องน้ำหลังโรงเรียนสระแก้ว ถึงถนนบ้านลัดกะสัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 10 (ตรงข้ามโรงเรียนดาราสมุทร)
18  เม.ย. 2561
ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 9 เชื่อมถนนเทศบาล 7 ซอย 1
18  เม.ย. 2561
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. แยกถนนเทศบาล 8 (ตรงข้ามหมู่บ้านนิตตาโฮม)
18  เม.ย. 2561
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. แยกถนนเทศบาล 10 (ตรงข้ามร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเรือนไทย)
18  เม.ย. 2561
ก่อสร้างถนน คสล. ภายในบริเวณสวนเกษตร (บ้านคลองจาน)
18  เม.ย. 2561
ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 27
18  เม.ย. 2561
ก่อสร้างผิวทาง ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 18