วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อชุดสังฆทาน สำหรับโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ฟิล์มติดกระจก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 7594 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-58-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ รหัสครุภัณฑ์ 416-64-0845 และรหัสครุภัณฑ์ 416-64-0841 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-59-0112, 420-59-0121, 420-61-0145 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกเฉพาะกิจ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80 - 9584 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง