วันที่
ชื่อเรื่อง
4  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 80-5772 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 002-40-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสนาม (โต๊ะม้าหิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างขยายเขตระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง 22 เควี ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานทะเบียนรายจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างทำบอร์ดแผนที่จังหวัดสระแก้ว แสดงอาณาเขตของแต่ละอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กระบะ 4 ประตู ทะเบียน กข 3519 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-47-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง