วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 7594 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-58-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารข้อมูลคณะกรรมการชุมชนเมืองย่อยเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี 2566-2569 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กต 883 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมรถบรรทุก ทะเบียน 80-5808 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 011-38-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการอบรมให้ความรู้ด้านดูแลสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง