วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ รหัสครุภัณฑ์ 416-64-0845 และรหัสครุภัณฑ์ 416-64-0841 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมรถตัดหญ้าไหล่ทาง ทะเบียน ตค 1255 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 034-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ต 0902 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ระบบ Inverter ขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 บีทียู) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง