วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการอบรมให้ความรู้ด้านดูแลสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชิวิตของคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-5470 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 012-44-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ทะเบียน บธ 8 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-56-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2567
จ้างเหมาเช่าเต็นท์สำหรับจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์สี่ประตู ทะเบียน กข 9190 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง