วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ สำหรับโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.) เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุ สำหรับการดำเนินการโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารเคมีกำจัดยุงและแมลง และทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. แยกถนนเทศบาล 21 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  มิ.ย. 2567
ซื้อ(วัสดุสำนักงาน) วัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการบริการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการ 3Rs ภายใต้โครงการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
ซื้อกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีนลาย ขนาด 14x16x4 นิ้ว สำหรับกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการบริการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการ 3Rs ภายใต้โครงการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
จ้างทำเอกสารประกอบการอบรม ในกิจกรรมอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการ ๓Rs ภายใต้โครงการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
ซื้อ(วัสดุงานบ้านงานครัว) ถังรองรับขยะมูลฝอยแยกประเภทสำหรับสาธิตในการฝึกอบรม ขนาด 40 ลิตร สำหรับการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการบริการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการ 3Rs ภายใต้โครงการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการประดับตกแต่งผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีม่วง บริเวณรั้วศาลากลางจังหวัดสระแก้ว สำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง