วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะเพื่อปฏิบัติงานเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาห้องน้ำ ห้องสุขาภายในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2567
ซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6621 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 019-56-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. แยกถนนสุวรรณศร (ข้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)