วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะเพื่อปฏิบัติงานเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการชี้แจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 6 ซอย 6 (โรงเรียนอนุบาลจิตละมุน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ก.พ. 2567
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการชี้แจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 1 (บ้านหนองนกเขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4 (ตลาดสระแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง