วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2567
ซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6621 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 019-56-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. แยกถนนสุวรรณศร (ข้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมเครื่องตัดคอนกรีต รหัสครุภัณฑ์ 087-60-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องอัดอากาศสำหรับเครื่องช่วยหายใจ รหัสครุภัณฑ์ 264-59-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุก 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81 - 3470 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อเครื่องราชสักการะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 4 การฝึกอบรมส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง