วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเช่าชุดและอุปกรณ์ในการแสดง สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ เก้าอี้ ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร โต๊ะพับอเนกประสงค์และเครื่องเสียง สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กที่มาร่วมกิจกรรมนันทนาการ สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับตกแต่งสถานที่จัดงานและซุ้มกิจกรรมนันทนาการ สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดนิทรรศการเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมที่ 4 การฝึกอบรมส่งเสริมการกีฬาและสันทนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-6423 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 006-57-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง